Follow Us

1. ONDERHOOF | DEPUTY PRINCIPAL

Die Hoërskool Hermanus is op soek na 'n dinamiese en passievolle onderwyser met leierseienskappe en bestuurservaring om 'n vakante Onderhoofpos te vul. As u deel wil word van die Hermanus Bestuurspan, volg die skakel vir meer inligting oor die pos, asook die stappe om te volg om aansoek te doen.

MINIMUM VEREISTES:

 • ‘n Toepaslike tersiêre kwalifikasie.
 • Minimum van vyf jaar onderrig-ervaring op hoërskoolvlak – Graad 12 vlak ingesluit. Ondervinding as NSS-nasiener is nie 'n vereiste nie, maar sal tot voordeel strek.
 • Wees ten volle tweetalig. Bewese bevoegdheid in Afrikaans en Engels is 'n voorvereiste.
 • Ervaring in professionele leiersposisies op hoërskoolvlak bv. (waarnemende) Adjunkhoof, Hoof van Dissipline, Hoof van Akademie, Departementshoof, Graadhoof ens.
 • Bestuurs- en organisatoriese vaardighede bv. Vakhoof, Hoof van Sport of Kultuur ens. Verseker dat werksladings gelykmatig onder the personeel verdeel word.
 • Vakspesialis met bewese sukses op Graad 12 vlak.
 • Kennis en ondervinding van die bestuur van interne en eksterne eksamenprosesse sal tot u voordeel wees.
 • Entoesiastiese deelname aan en ondervinding in die buitemuurse bedrywighede van die skool.
 • Ervaring in Finansiële bestuur sal voordelig wees.
 • Informasie en Kommunikasie Tegnologie vaardighede: vaardigheid in MS Word, Excel en Power Point.
 • Ervaring in interaktiewe/afstands en e-leer prosesse asook in epos en audio-visuele kommunikasie toepassings.
 • Goeie administratiewe vaardighede: ervaring in administratiewe sisteme van die Onderwys Departement asook ervaring in die onderwys- en arbeidsbeleide en wetgewing.
 • Aanpasbaar in terme van skoolverpligtinge en na-uurse verpligtinge (moontlike naweek en vakansie werk). 
 • Om die Skoolhoof en die HoD by te staan in die hantering van dissiplinêre sake/konflikhantering rakende leerders.

Hermanus High School is in the process of appointing a dynamic and passionate teacher with leadership and management experience at high school level, to a Deputy Principal position. If you would like to be part of the Hermanus management team, follow the link for more information regarding this position, as well as the steps to follow for applying.

MINIMUM REQUIREMENTS:

 • An appropriate tertiary qualification.
 • Minimum five years teaching experience at high school level, including teaching at Grade 12 level. Experience as an external NSC marker is not a requirement but would be beneficial.
 • Be fully bilingual. Proven competency in Afrikaans and English is a prerequisite.
 • Provide professional leadership within the school. Leadership experience e.g. (Acting) Deputy Principal, Head of Discipline, Head of Academics, Head of Department, Grade Head.
 • Managerial and organisational skills e.g. Subject Head/Head of Sport or Cultural activity etc. Ensure the workloads are equally distributed amongst the staff.
 • Be a subject specialist and have proven success teaching at Grade 12 level.
 • Knowledge and experience of managing internal and external examination processes will be beneficial.
 • Be enthusiastic, have the ability to add value and have experience in the extra-curricular life of the school.
 • Experience in Financial Management will be beneficial.
 • Information and Communication Technology skills: competency in MS Word, Excel and Power Point.
 • Experience in interactive/remote e-learning processes.
 • Competency in email and audio-visual remote communication applications.
 • Strong administration skills: experience working with the administration systems of the Education Department, as well as experience in education and labour policies and legislation.
 • Be flexible regarding school obligations and after school hours (weekend and holiday work expected).
 • To assist the Principal and HoD in handling disciplinary matters /conflict management pertaining to learners.

Slegs aansoeke op E-Recruitment sal oorweeg word. https://e-recruitment.westerncape.gov.za/
Only applications on E-Recruitment will be considered. https://e-recruitment.westerncape.gov.za/

Sluitingsdatum | Closing date: 15 Maart 2024 | 15 March 2024 

 

 

2. TEACHER: BSTD/ACC/EMS
ONDERWYSER: BSTD/REK/EBW

Post Level 1 Vacancy - Possible WCED Conversion
Posvlak 1 Vakature - Moontlike WKOD Omskakeling

Hermanus High School is a co-educational, dual-medium (English and Afrikaans) school seeking to appoint a dynamic and passionate teacher with appropriate experience at high school level, to a Business Studies/Accounting/ Economics and Management Sciences position.

Die Hoërskool Hermanus is ’n dubbelmediumskool (Afrikaans en Engels) wat ’n dinamiese en passievolle onderwyser met gepaste ondervinding op hoërskoolvlak in ’n Besigheidstudies-/Rekeningkunde-/ Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe onderrigpos wil aanstel.

MINIMUM REQUIREMENTS:

 • B. degree or diploma in Education (4-years) or 3-year degree and Post Graduate certificate in Education
  B.Econ / B.Comm degree will be beneficial
 • 2-5 year subject specialist
 • Fully bilingual in English and Afrikaans
 • Computer literate (MS Office)
 • Knowledge of CAPS, planning, assessment, moderation and intervention
 • Involvement in extra-mural activities
 • Willingness to work after-hours / holidays / weekends

YOUR APPLICATION MUST INCLUDE:


Complete CV
Matric certificate
Qualifications
ID document
SACE certificate
Certified copy of academic results
At least two contactable references (not older than 2 years)

MINIMUM VEREISTES:

 • B.-graad of onderwysdiploma (4-jaar) of 3-jaar-graad en nagraadse onderwyssertifikaat
 • B.Econ / B.Comm graad sal tot u voordeel tel
 • 2-5 jaar vakspesialis
 • Ten volle tweetalig in Afrikaans en Engels
 • Rekenaargeletterd (MS Office)
 • Kennis van KABV, beplanning, assessering, moderering en intervensie
 • Betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite
 • Bereidwillig om na-ure / vakansies / naweke te werk

U AANSOEK MOET INSLUIT:


Volledige CV
Matrieksertifikaat
Kwalifikasie(s)
Identiteitsdokument
SARO-sertifikaat
Gewaarmerkte afskrifte van akademiese uitslae
Ten minste twee verwysings wat gekontak kan word (nie ouer as 2 jaar nie)