You are here: Home Academic Dinaledi
 
 

Dinaledi

DINALEDI Project:

The aim of the Dinaledi project is as follows:
 1. To increase the number of learners, especially girls, taking Mathematics, Physical Science and Life Sciences in grades 10, 11 and 12.
 2. To increase the number of passes in Mathematics, Physical Science and Life Sciences and also to increase the quality of results in these subjects.
 3. To encourage previously disadvantaged learners to take Mathematics, Physical Science and Life Sciences in grades 10, 11 and 12 and to improve their results in these subjects.

Hermanus High School is the centre of excellence in Mathematics, Physical Science and Life Sciences in our region.   We strive to meet the aims of the Dinaledi project by implementing the following:

 1. Classes are kept as small as possible and, if the time- table allows it, there are separate classes for Afrikaans and English speaking pupils.
 2. Each learner is given the opportunity to choose Mathematics, Physical Science and Life Sciences as subjects.  The parents of underachieving learners are contacted in order to make informed decisions regarding the child’s future in these subjects.
 3. Extra resources and books are available.
 4. Extra lessons in Mathematics are offered each afternoon of the week so that difficult concepts can be practised.  The Sciences also offer extra lessons on a regular basis.
 5. Mass participation takes place in the Mathematics and Physical Science Olympiads.  Other Olympiads and competitions (such as ‘Mathrocks’) are also very popular.
 6. We support the Maties@hope and Spierrings projects.
 7. The Science Department regularly organizes visits by representatives of the University of Stellenbosch, Cape Science Centre, Port Shepstone Flight School, SANSA and other subject specialists to address the learners and to do demonstrations.
 8. Learners are encouraged to attend open days at the universities and the UCT Genetics and Forensic unit
 9. Learners can attend the annual Spring School which takes place in the September school holidays.
 10. If the need is there, we work closely with educators from schools in our region and support one another.
 11. Our educators are encouraged to attend training sessions.
Dinaledi – Reach for the Stars
 


DINALEDI-projek:
Die doel van die Dinaledi-projek is soos volg:
 • Om meer leerders (veral dogters) aan te moedig om in graad 10, 11 en 12 Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskappe as vak te neem.
 • Om die slaagsyfers in hierdie vakke te verbeter asook die kwaliteit van die uitslae.
 • Om meer agtergeblewenes aan te moedig om in graad 10, 11 en 12 Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskappe as vak te neem en hul uitslae in hierdie vakrigtings te verbeter.
Die Hoërskool Hermanus is die sentrum van uitnemendheid vir Wiskunde en Wetenskap vir ons omgewing. Die Dinaledi-doelstellings word deur die volgende bereik:
 • Onderriggroepe word so klein as moontlik gehou en waar moontlik word Afrikaans- en Engelssprekendes in afsonderlike klasse geakkommodeer.
 • Elke leerder kry die geleentheid om Wiskunde en die Wetenskappe as vak te kies. Wanneer leerders onderpresteer, word gesprekke met ouers gevoer sodat 'n ingeligte besluit oor die leerder se toekoms in dié vakke geneem kan word.
 • Ekstra hulpbronne en boeke is beskikbaar.
 • Elke middag van die week is daar gratis Wiskunde ekstra klasse waar moeilike begrippe ingeoefen word. Die Wetenskappe bied ook gereeld ekstra klasse aan.
 • Daar word op groot skaal aan Wiskunde- en Wetenskap-olimpiades deelgeneem, asook ander Olimpiades en Wiskundekompetitises (Mathrocks)
 • Ons ondersteun die Maties@hope- en Spierringsprojekte.
 • Die Wetenskapdepartemente kry gereeld organisasies soos die Universiteit van Stellenbosch, Cape Science Centre, Port Shepstone Vliegskool, SANSA en vakdeskundiges om met die leerders te kom gesels en demonstrasies te lewer.
 • Die leerder se bywoning van die universiteite en UCT Genetics and Forensic se opedae word sterk aanbeveel.
 • 'n Lenteskool word in elke Septembervakansie aangebied.
 • Ons werk nou saam met onderwysers van omliggende skole waanneer die daar 'n behoefte is om mekaar te ondersteun.
 • Onderwysers word sterk aangemoedig om opleidingsessies by te woon.

Dinaledi – Reik na die Sterre